Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Zakres podmiotowy

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Unijne prawodawstwo harmonizacyjne, rozporządzenie (WE) nr 765/2008, ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, definiują każdą z kategorii podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw wyrobu (w prawodawstwie unijnym produktu): producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora. Ich szczegółowe obowiązki zostały zdefiniowane w ww. ustawie (jak i w unijnych przepisach harmonizacyjnych), proporcjonalnie do ich roli i zaangażowania w łańcuchu dostaw.

I tak:

Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Producent może wyznaczyć na podstawie pisemnego pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela, który wykonuje obowiązki producenta ściśle określone w pisemnym pełnomocnictwie.

Użyte w powyższej definicji pojęcia mają następujące znaczenie:

Wprowadzenie do obrotu to udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy.

Oddanie do użytku to pierwsze użycie wyrobu zgodne z jego przeznaczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA).

Importer to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), która wprowadza do obrotu wyroby pochodzące z państw trzecich.

Dystrybutor to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, inna niż producent lub importer, która udostępnia wyrób na rynku w ramach działalności handlowej. Z tym, że udostępnienie wyrobu na rynku to każde dostarczenie wyrobu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Uwaga. Wyroby oferowane do sprzedaży przez podmioty internetowe mające siedzibę w UE uważa się za wprowadzone do obrotu w Unii, niezależnie od tego, kto wprowadził je do obrotu (operator internetowy, importer itp.).

Wyroby oferowane on-line przez sprzedawców mających siedzibę poza UE są uważane za wprowadzane do obrotu w Unii w przypadku, gdy sprzedaż ukierunkowana jest na konsumentów z UE.

do góry