Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Prezesa GUM w sprawie uprawnień technika warsztatu, uzyskanych na podstawie uchylonej ustawy o systemie tachografów cyfrowych

Autor : Radosław Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

KOMUNIKAT

Prezesa Głównego Urzędu Miar

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie uprawnień technika warsztatu, uzyskanych na podstawie uchylonej ustawy o systemie tachografów cyfrowych

Informuję, że zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900)
technik warsztatu, który nabył uprawnienia na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891),
może wykonywać instalacje, sprawdzenia, przeglądy i naprawy tachografów cyfrowych do dnia 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że:

  1. nie został prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach;
  2. nie prowadzi działalność polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych pojazdem, do którego ma zastosowanie obowiązek instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
    o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), nie jest zależny od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy i nie jest uprawniony do reprezentowania tego podmiotu oraz wykonywania na jego rzecz czynności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu;
  3. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, tj. w dniu 3 września 2018 r., posiadał ważne zaświadczenie o uprawnieniach technika warsztatu wydane przez Prezesa GUM na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

W przypadku, gdy technik warsztatu zamierza kontynuować swoją działalność po wyżej wskazanej dacie, musi wystąpić do Prezesa GUM z wnioskiem o wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych.
W razie złożenia takiego wniosku do dnia 31 grudnia 2020 r., za wydanie certyfikatu nie zostanie pobrana opłata.

Natomiast wydanie certyfikatu na podstawie wniosku złożonego po dniu 31 grudnia 2020 r. będzie podlegało opłacie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

Ponadto w razie złożenia wniosku po dniu 31 grudnia 2020 r., w celu otrzymania certyfikatu technika warsztatu wnioskodawca będzie musiał spełniać wszystkie wymagania ustawowe, w tym dotyczące ukończenia podstawowego szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów oraz zdania egzaminu
z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów.

W celu uniknięcia przerwy w wykonywaniu czynności technika warsztatu w okresie pomiędzy dniem 31 grudnia 2020 r. a dniem, w którym zostanie wydany certyfikat, wnioski o wydanie certyfikatu należy złożyć w możliwie najwcześniejszym terminie.

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

Prezes

Głównego Urzędu Miar

 

Uwaga! Tutaj znajduje się Komunikat Prezesa GUM w sprawie zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych, wydanych na podstawie uchylonej ustawy o systemie tachografów cyfrowych

do góry