Nawigacja

Komunikaty

Decyzja nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar

Autor : Karolina Gaweł
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Decyzja z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń bezpośredniego dostępu do Głównego Urzędu Miar.

DECYZJA NR 7
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 14 marca 2020 r.

 
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 443) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Główny Urząd Miar podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań przez Główny Urząd 
Miar w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
§ 2. 1. W okresie wskazanym w § 1:
1) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), uruchamiające postępowanie administracyjne lub w toku tego postępowania, mogą być przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a także telegraficznie, za pomocą telefaksu oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z 2020 r. poz. 346) lub składane w Punkcie Obsługi Klienta Głównego Urzędu Miar;
2) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane poza postępowaniem administracyjnym mogą być składane w sposób określony w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3) zostają odwołane wszelkie spotkania, konferencje i szkolenia, które miały odbyć się 
w Głównym Urzędzie Miar;
4) nie będą zawierane umowy cywilnoprawne, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140) oraz umowy o dokonanie oceny zgodności.
2. Godziny otwarcia Punktu Obsługi Klienta Głównego Urzędu Miar określi Dyrektor Generalny Urzędu.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania.
 
 
Z UP. PREZESA
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
 
Karolina Gaweł
Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar

do góry