Nawigacja

Komunikaty

Komunikat dot. zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informujemy, że w dniu 9 lutego br., weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 151).

W ślad za zmienionym rozporządzeniem o rodzajach przyrządów pomiarowych została wprowadzona zmiana nazwy rodzaju przyrządów z „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym” na „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego".

Ww. rozporządzenie wprowadziło dla przyrządów, których typ będzie zatwierdzany z uwzględnieniem przepisów zawartych w tym rozporządzeniu, zmiany w zakresie wymagań dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w zakresie konstrukcji i wykonania, dotyczące m.in. obowiązkowego wyposażenia przyrządu w zegar czasu rzeczywistego i w urządzenie rejestrujące zmierzoną prędkość, datę i czas dokonania pomiaru oraz obraz lub sekwencję obrazów kontrolowanego pojazdu, a także w oprogramowanie spełniające rozszerzone kryteria zabezpieczeń w zakresie rejestracji i transmisji danych oraz dostępu do nich przez osoby niepowołane. Ponadto zmienione przepisy wprowadzają zaostrzone wymagania dotyczące odporności przyrządów na zaburzenia środowiskowe. Nowe wymagania zwiększają też zakres ochrony przed niekontrolowanymi przez Główny Urząd Miar zmianami treści instrukcji obsługi dołączanych do przyrządów wprowadzanych do obrotu lub użytkowania w kraju.

Obowiązujące od 9 lutego 2019 r. wymogi dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego będą miały zastosowanie do tych przyrządów, które zostaną zgłoszone Głównemu Urzędowi Miar do zatwierdzenia typu od dnia 9 lutego 2019 r. Natomiast wniosek o zatwierdzenie typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdu w ruchu drogowym złożony do Głównego Urzędu Miar przed 9 lutego 2019 r. zostanie rozpatrzony w oparciu o przepisy obowiązujące przed tym dniem. W odniesieniu do przyrządów zatwierdzonego typu, znajdujących się w użytkowaniu, to muszą one spełniać wymagania tych przepisów, które zostały określone w decyzjach zatwierdzających ich typ. Natomiast podczas legalizacji pierwotnej albo legalizacji ponownych są one sprawdzane w zakresie objętym przepisami rozporządzenia obowiązującego podczas legalizacji, tj. obecnie odpowiednio przepisami § 29 albo § 30 rozporządzenia z 17 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 281, z 2019 r. poz. 151).

Szczegółowe informacje odnoszące się do przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego znajdują się pod linkiem.

do góry