Nawigacja

Komunikaty

Nowe oznaczenia paliw

Autor : Michał Kolczyński
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Unijna dyrektywa DAFI (2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.) wprowadziła obowiązek umieszczenia nowych oznaczeń paliw m.in. na odmierzaczach paliw ciekłych oraz odmierzaczach gazu ciekłego propan-butan.

Oznaczenia te, określono w Normie Europejskiej PN-EN 16942:2016 – „Paliwa – Identyfikacja zgodności pojazdu – Graficzna forma informacji dla konsumenta”.

Jednocześnie informujemy, że nowe oznaczenia umieszczane na ww. przyrządach pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej, nie mają wpływu na czynności wykonywane przez organy administracji miar podczas legalizacji tych przyrządów.

Organy administracji miar, podczas legalizacji, przeprowadzają sprawdzenie przyrządu pomiarowego, zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowych zakresów badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd ten spełnia właściwe wymagania, organ administracji miar poświadcza dowodem legalizacji dokonanie legalizacji oraz zabezpiecza, jeżeli jest to niezbędne, określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających.

Zapisy przedmiotowego rozporządzenia Ministra Gospodarki nie obejmują weryfikacji oznaczeń cieczy, której pomiar będzie wykonywany przez zgłoszony do legalizacji odmierzacz paliw ciekłych lub odmierzacz gazu ciekłego propan-butan i w związku z tym nie mają wpływu na rozstrzygnięcia podejmowane przez organy administracji miar w odniesieniu do tych przyrządów pomiarowych.

Nowe oznaczenia przedstawia poniższy rysunek:

nowe oznaczenia - znaki graficzne dla benzyny, oleju napędowego i gazu

Nowe oznaczenia benzyny – etykieta w kształcie koła:

E5 – benzyna o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 procent. Obecnie oznaczana, jako PB 95 i PB 98,

E10 - benzyna o maksymalnej zawartości biokomponentów do 10 procent,

E85 - paliwo oparte głównie na biokomponentach, do zasilania silników typu flexifuel.

Nowe oznaczenia oleju napędowego – etykieta kwadratowa:

B7 – najpopularniejszy typ oleju napędowego o zawartości do 7 procent biokomponentów,

B10 – olej napędowy o zawartości do 10 procent biokomponentów,

XTL – syntetyczny olej napędowy powstający bez użycia ropy naftowej. Paliwo może zawierać do 7 procent biokomponentów pierwszej generacji.

Nowe oznaczenia paliw gazowych – etykieta w kształcie rombu:

LPG – gaz płynny,

CNG – sprężony gaz ziemny,

LNG – skroplony gaz ziemny,

H2 - wodór.

do góry