Nawigacja

Aktualności

24.08.2023Warunki udziału w programie Polska Metrologia II

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Komunikat Prezesa GUM o warunkach udziału w II edycji programu Polska Metrologia

Na podstawie Komunikatu z dnia 25 lipca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki ustanowił program pod nazwą „Polska Metrologia II”. Celem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią.

W ramach Programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów badawczych służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM, a także który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki.

W celu uzyskania opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar do projektu, który ma zostać złożony w ramach ww. programu, należy przesłać do Urzędu poprzez system ePUAP wypełniony wniosek, podpisany przez osobę mającą prawo do składania oświadczeń woli:

do dnia 29 września 2023 r. – w pierwszym terminie naboru wniosków ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki;
do 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu ustalonego zgodnie z częścią IV ust. 2. Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki – w każdym z kolejnych terminów naboru wniosków ogłoszonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Projekty badawcze złożone po terminie nie podlegają ocenie.

Opinia Prezesa GUM zostanie przekazana wnioskodawcy również poprzez system ePUAP.

Prezes GUM powoła zespół, który przedstawi rekomendacje dotyczące pozytywnej lub negatywnej oceny wpływu projektu na rozwój metrologii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb GUM i polskiej gospodarki.

Kryteria oceny projektów

Kryteria ogólne

 1. Wpływ na rozwój metrologii w Polsce - podniesienie poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnienie ich kapitału intelektualnego (w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych);
 2. Rozwój nowoczesnych technologii (do oceny pozytywnej projektu co najmniej dwie osoby z zespołu oceniającego muszą wykazać ocenę pozytywną, każda na podstawie pozytywnej oceny przynajmniej jednego kryterium).

Kryteria związane bezpośrednio z działalnością Zakładów/Laboratoriów

 1. Wykazanie współpracy podmiotu z GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
 2. Związek projektu z zasadniczymi celami i kierunkami działań GUM, stanowiącymi misję GUM, określonymi w czteroletnim strategicznym planie działania Głównego Urzędu Miar. (do oceny pozytywnej projektu co najmniej dwie osoby z zespołu oceniającego muszą wykazać ocenę pozytywną, każda na podstawie pozytywnej oceny przynajmniej jednego kryterium).

WARUNEK POZYTYWNEJ OCENY KOŃCOWEJ: POZYTYWNA OCENA DLA KAŻDEJ GRUPY KRYTERIÓW

Kompletne wnioski do programu, wraz z opinią Prezesa GUM, należy składać do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez system ePUAP. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wygenerowany z systemu wniosek został przez wnioskodawcę przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Więcej informacji: Departament Innowacji i Rozwoju – dir@gum.gov.pl

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 września 2023 r. od godziny 8:00 do dnia 13 października 2023 r. do godziny 16:00.

Do udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W celu udziału w programie wnioskodawca może zawrzeć porozumienie o współpracy z podmiotem albo podmiotami, o których mowa powyżej.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi nie więcej niż
  1 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
  1. finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  2. wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
 4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu badawczego;
 5. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej
  i polskiej gospodarki
  ;
 6. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
 7. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Szczegółowe informacje o Programie, komunikat Ministra Edukacji i Nauki oraz wzór wniosku dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

do góry