Nawigacja

Aktualności

17.02.2023Dzień Nauki Polskiej 2023

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika przybliżamy sylwetkę tego znakomitego Polaka.

19 lutego 2023 roku już po raz czwarty będziemy obchodzili Dzień Nauki Polskiej, który jest wyrazem uznania dla dokonań rodzimych naukowców.

Święto Nauki Polskiej jest obchodzone w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich badaczy, znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką.

W tym roku, w dniu 19 lutego obchodzimy 550. rocznicę jego urodzin. Dzieło wybitnego astronoma „O obrotach sfer niebieskich”, które było wykładnią teorii heliocentrycznej, zrewolucjonizowało światową naukę. Kopernik zapisał się w historii także innych dziedzin, w tym m.in. ekonomii, prawa, medycyny czy kartografii.

Ustawa o ustanowieniu tego święta została podpisana przez Prezydenta RP 3 lutego 2020 roku. Jej projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego.

Wszystkim naukowcom w dniu ich święta życzymy wielu satysfakcji z pracy zawodowej oraz wielu przełomowych wynalazków!

Warto wspomnieć, że 18 listopada 2022 r. Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata.

Kalendarium

 • 19 II 1473
  W Toruniu, w domu kupca Mikołaja Kopernika i jego żony Barbary Watzenrode, przychodzi na świat ich najstarszy syn, Mikołaj Kopernik.
 • 1483
  Umiera ojciec Mikołaja Kopernika. Opiekunem przyszłego astronoma zostaje jego wuj, brat matki, Łukasz Watzenrode, który w 1489 r. zostanie obrany biskupem warmińskim.
 • 1491
  Ukończywszy szkołę przy kościele parafialnym św. Jana w Toruniu, Kopernik udaje się na studia do Krakowa. Ma 18 lat.
 • 1491–1495
  Czas studiów na Akademii Krakowskiej. Kopernik zaznajamia się z astronomią, medycyną, arytmetyką i geometrią.
 • 1496
  Dwudziestotrzyletni Mikołaj rozpoczyna studia prawnicze na uniwersytecie w Bolonii. Gruntowne wykształcenie w zakresie prawa kanonicznego ma przygotować go do kariery w strukturach kościelnych, planowanej przez wuja Kopernika, biskupa Watzenrodego. Kopernik wykorzystuje studia do pogłębiania zainteresowań astronomicznych, prowadzi też obserwacje nieba pod okiem profesora Domenico Mario Novarry.
 • 1497
  Kopernik zostaje członkiem kapituły warmińskiej i za pośrednictwem pełnomocników obejmuje kanonikat fromborski oraz związane ze swą nową funkcją dochody, które umożliwią mu kontynuowanie studiów i zainteresowań naukowych.
 • 1500
  Pobyt Kopernika w Rzymie na uroczystościach jubileuszowych. Mikołaj odbywa praktykę w kancelarii papieskiej i wygłasza publiczny wykład z matematyki.
 • 1501
  Kopernik powraca z Włoch do Fromborka, by prosić kapitułę warmińską o przedłużenie dalszej nauki. Po otrzymaniu zgody udaje się do Padwy, by przez kolejne dwa lata studiować medycynę
 • 1503
  Kopernik przenosi się z Padwy do Ferrary, gdzie w maju uzyskuje tytuł doktora prawa kanonicznego, po czym powraca do Prus Królewskich.
 • 1504–1509
  Kopernik przebywa na dworze biskupa warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim jako jego lekarz. Razem z wujem uczestniczy w zjazdach stanów Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu. W komnatach lidzbarskiego zamku przygotowuje Commentariolus zawierający pierwszy zarys teorii heliocentrycznej oraz łaciński przekład Listów obyczajowych Teofilakta Symokatty.
 • 1509–1510
  Kopernik opuszcza zamek w Lidzbarku i przenosi się na wzgórze katedralne we Fromborku. Mimo niechęci żywionej przez kapitułę do biskupa Watzenrodego, zostaje wybrany kanclerzem kapituły (8 XI 1510).
 • 1510–1512
  Opracowuje mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich, przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu. Pełni urzędy kanclerza i wizytatora kapituły, zaś w 1511 r. powierzony mu zostaje urząd przełożonego kasy aprowizacyjnej.
 • 1513
  Kardynałowie zebrani na soborze lateraneńskim proszą Kopernika o opracowanie reformy kalendarza. Projekt, któremu astronom poświęcił kilka lat badań i obserwacji, choć dostarczony do Rzymu, nie został odnaleziony do dzisiaj.
 • 1516–1519
  Kopernik pełni urząd administratora dóbr kapituły warmińskiej. Zamieszkuje na zamku w Olsztynie, skąd zarządza rozległymi majętnościami w komornictwie olsztyńskim i melzackim nadzorując zasiedlanie pustych łanów oraz sprawując funkcje sędziego dla poddanych warmińskich.
 • 1519
  W związku z toczącymi się dyskusjami nad reformą monetarną Kopernik sporządza pierwszą redakcję traktatu o monecie i przedkłada ją stanom pruskim. Opracowuje też mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Składa urząd administratora dóbr kapituły i powraca do Fromborka, by objąć urząd kanclerza.
 • 1520
  Trwa wojna Polski z zakonem krzyżackim, którego wojska w dniu 23 I palą Frombork, zmuszając kanoników do przeniesienia się na zamek w Olsztynie. Kopernik bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego w sprawie zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa, ponownie zostaje administratorem dóbr kapituły i organizuje obronę Olsztyna przed spodziewanym atakiem ze strony krzyżackiej.
 • 1521
  Bezskuteczny atak krzyżaków na mury Olsztyna. Kopernik zostaje mianowany "komisarzem Warmii" w celu odzyskania z rąk krzyżackich posiadłości zagarniętych w czasie działań wojennych. Wraca do Fromborka, gdzie obejmuje urząd wizytatora.
 • 1522
  Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłasza opracowany przez siebie traktat o monetach.
 • 1523–1524
  Pełni urząd generalnego administratora biskupstwa, a także posła i kanclerza kapituły.
 • 1524
  Kopernik pisze list do Bernarda Wapowskiego, polemizujący poglądami astronoma norymberskiego Jana Wernera, zawartymi w jego traktacie O ruchu ósmej sfery. Z Wapowskim będzie również współpracować przy pracy nad mapą Królestwa Polskiego i Litwy.
 • 1528
  Opracowuje ostateczną wersję traktatu o monecie.
 • 1528–1537
  Pełni kolejno urzędy kanclerza, opiekuna stołu i wizytatora kapituły warmińskiej. W 1537 r. zostaje przedstawiony królowi jako jeden z czterech kandydatów na biskupa warmińskiego.
 • 1538–1539
  Biskup Jan Dantyszek posądza Mikołaja Kopernika o konkubinat i nakazuje mu zwolnić Annę Schilling, gospodynię.
 • 1539
  Z dalekiej Wittenbergi przybywa do Fromborka Jerzy Joachim Retyk, matematyk zafascynowany poglądami Kopernika, który nakłania astronoma do opublikowania De revolutionibus.
 • 1541
  Kopernik oddaje do druku rękopis De Revolutionibus.
 • 1542
  Dzięki zaangażowaniu Retyka w Wittenberdze ukazuje się drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach trójkątów De lateribus et angelis triangulorum, która weszła później w skład De revolutionibus. W grudniu Kopernik doznaje udaru mózgu i paraliżu lewego boku.
 • 1543
  W Norymberdze wychodzi dzieło Kopernika, bez jego zgody opatrzone zmodyfikowanym tytułem (De revolutionibus orbium coelestium) oraz pomniejszającą znaczenie treści przedmową pióra Andrzeja Osiandra.

  Kopernik umiera we Fromborku 24 maja i zostaje pochowany w tamtejszej katedrze.

  Kalendarium: źródło - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zobacz wizerunki Mikołaja Kopernika w malarstwie, grafice, filatelistyce…

do góry