Nawigacja

Aktualności

04.11.2021Ruszył nabór wniosków do programu ministra „Polska Metrologia”.

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Na podstawie Komunikatu z dnia 2 listopada 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ustanowił program pod nazwą „Polska Metrologia”. Celem programu jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

W celu uzyskania opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar do projektu, który ma zostać złożony w ramach ww. programu, należy przesłać do Urzędu poprzez system ePUAP wypełniony wniosek najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r.

Opinia Prezesa GUM zostanie przekazana wnioskodawcy również poprzez system ePUAP. 

Prezes GUM powoła zespół, który przedstawi rekomendacje dotyczące pozytywnej lub negatywnej oceny wpływu projektu na rozwój metrologii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb GUM i polskiej gospodarki.

Kompletne wnioski do programu, wraz z opinią Prezesa GUM, należy składać do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez system ePUAP. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek został złożony, a wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Więcej informacji: Departament Innowacji i Rozwoju – dir@gum.gov.pl

Ważne terminy: nabór wniosków trwa od 2.11.2021 do 23.12.2021.

Do udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa, zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W celu udziału w programie może zostać utworzone konsorcjum działające na podstawie umowy o współpracy, w skład którego wchodzą dwa albo więcej podmiotów, o których mowa w ust. 1, z których jeden jest liderem konsorcjum i składa wniosek.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy,
 2. którego koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych,
 3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu,
 5. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki,
 6. który będzie realizowany we współpracy z Prezesem GUM w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 7. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów,
 8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Szczegółowe informacje o Programie, komunikat Ministra Edukacji i Nauki oraz wzór wniosku dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-metrologia

 

do góry