Nawigacja

Aktualności

37. spotkanie Komitetu WELMEC MoU - GUM przewodniczy WG10!

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Dwa dni prac grupy Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej oraz WELMEC e.V – Europejskiej Organizacji w Dziedzinie Metrologii Prawnej. Polka wybrana przewodniczącą grupy roboczej WG10 ds. instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda.

28 września br. odbyło się ostatnie spotkanie Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej w formie MoU (porozumienia o utworzeniu WELMEC, podpisanego w 1990 r.). Podczas obrad, które ze względu na pandemię COVID-19 odbyły się w formie zdalnej, podjęto szereg istotnych decyzji, związanych z zakończeniem działania WELMEC MoU – przeniesienie wszystkich grup roboczych do nowo powstałego WELMEC e.V (stowarzyszenia w ramach prawa niemieckiego), przeniesienie zadań realizowanych w dotychczasowych grupach roboczych nowej organizacji, zatwierdzenie raportu finansowego i uchwalenie absolutorium dla przewodniczącego WELMEC MoU. Delegaci zapoznali się także z raportem z prac organizacji za okres od poprzedniego spotkania Komitetu WELMEC MoU.

29 września br. odbyło się pierwsze spotkanie WELMEC e.V – Europejskiej Organizacji w Dziedzinie Metrologii Prawnej w formie stowarzyszenia. Podczas spotkania delegaci przyjęli uchwały konieczne do rozpoczęcia pracy nowej organizacji – utworzenie grup roboczych, przeniesienie działań poprzednika, WELMEC MoU. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad nową strategią WELMEC e.V na lata 2021-2025. Ponadto, zaprezentowano koncepcję nowego logo i nowej strony internetowej stowarzyszenia.

Istotną częścią spotkania były wybory nowych władz WELMEC oraz przewodniczących grup roboczych i ich zastępców. Nowym przewodniczącym WELMEC e.V został dyrektor czeskiego odpowiednika GUM, Pavel Klenovsky. Zastępcą przewodniczącego został przedstawiciel Belgii, a członkami Rady Wykonawczej zostali delegaci z Finlandii, Bośni i Hercegowiny i Holandii.

Wartym podkreślenia faktem był sukces przedstawiciela GUM, p. Aleksandry Lewickiej, która została wybrana jednogłośnie na przewodniczącą grupy roboczej WG10 ds. instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda.

Przedstawiciel GUM wybrany przewodniczym WELMEC e.V. WG10 

Podczas pierwszego spotkania WELMEC e.V przedstawiciel GUM, Pani Aleksandra Lewicka została jednogłośnie wybrana przewodniczącą WG10 – grupy roboczej ds. instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda. Aleksandra Lewicka, aktywnie uczestnicząc w pracach grupy od 2010 r., zyskała zaufanie zarówno członków grupy, jak i całego Komitetu WELMEC. Do zadań grupy należy:

Rozpatrzenie i przedstawienie wytycznych dotyczących dyrektywy 2014/32/ UE(2004/22/ WE) i powiązanych dokumentów normatywnych lub norm zharmonizowanych w odniesieniu do systemów instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w celu ułatwienia wszystkich aspektów wdrożenia ww. przepisów poza kwestiami inspekcji, egzekwowania i ponownej legalizacji.

Rozważenie i zapewnienie wskazówek dotyczących przyrządów/systemów pomiarowych nieobjętych dyrektywą 2014/32/WE(2004/22/ WE), objętych międzynarodowymi zaleceniami OIML:

R105 (wszystkie części) »Systemy bezpośredniego pomiaru przepływu masowego dla ilości cieczy«,

R81 (wszystkie części) »Dynamiczne systemy pomiarowe do pomiaru cieczy kriogenicznych«,

R80 (wszystkie części) »Cysterny drogowe i kolejowe ze wskaźnikiem poziomu«,

R139 (wszystkie części) „Systemy pomiarowe sprężonego paliwa gazowego do pojazdów” i/lub „Systemy pomiarowe sprężonego paliwa wodorowego do pojazdów”.

do góry