Nawigacja

Aktualności

02.11.2015Panel Handlowy w ramach programu Partnerstwo Wschodnie

Autor : Joanna Sękala
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 22-23 października w Kijowie odbył się 14. Panel Handlowy ds. reformy przepisów technicznych i związanej z nimi infrastruktury w ramach programu Partnerstwo Wschodnie infrastruktury (14th Trade Panel on the Reform of Systems of Technical Regulations and of Related Infrastructure). Jednym z uczestników, a jednocześnie prelegentów panelu była przedstawicielka Głównego Urzędu Miar, p. Joanna Sękala z Biura Metrologii Prawnej. W panelu uczestniczyli też przedstawiciele administracji rządowych, odpowiedzialni za tworzenie przepisów w obszarze metrologii prawnej, z państw objętych programem (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina), przedstawiciele administracji miar z Chorwacji i Polski oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Tegoroczny panel, zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), poświęcony był w całości zagadnieniom związanym z wyzwaniami towarzyszącymi wdrażaniu do krajowych systemów prawnych europejskich uregulowań w obszarze metrologii prawnej. Przedstawiciele krajów Partnerstwa wysłuchali informacji na temat doświadczeń „nowych” członków Unii Europejskiej (Chorwacji i Polski) we wdrażaniu przepisów unijnych, dotyczących metrologii prawnej oraz przedstawili prezentacje podsumowujące swoje dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Przedstawicielka Głównego Urzędu Miar skupiła się w swojej prezentacji na wyzwaniach, które towarzyszyły polskim władzom przy dostosowaniu krajowych przepisów technicznych do prawa wspólnotowego przed przystąpieniem Polski w Unii Europejskiej.

Spotkania Panelu Handlowego organizowane są raz w roku w ramach tzw. Platformy 2 - Integracja gospodarcza i konwergencja z politykami UE, będącej jedną z czterech stałych struktur realizujących współpracę wielostronną krajów uczestniczących w programie Partnerstwa Wschodniego. Pozostałe platformy tematyczne koncentrują się na zagadnieniach związanych z budową demokracji, dobrego zarządzania i stabilności (Platforma 1), na bezpieczeństwie energetycznym (Platforma 3) oraz na kontaktach międzyludzkich (Platforma 4).

Kluczowe działania Platformy 2 związane są z:
- budową wspólnego rynku,
- pobudzaniem rozwoju społeczno-ekonomicznego wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej,
- wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (SME),
- transportem
- ochroną środowiska.

Platforma 2 wspierana jest przez prace paneli eksperckich: ds. handlu, ds. małej i średniej przedsiębiorczości, ds. środowiska i zmian klimatycznych, ds. transportu oraz ds. polityki społecznej. Spotkania panelu ds. handlu koncentrują się m.in. wokół zagadnień związanych z przepisami technicznymi dotyczącymi produktów, normalizacją, nadzorem rynku oraz metrologią prawną. Dzięki udziałowi w jego pracach przedstawiciele państw objętych Partnerstwem Wschodnim mają możliwość wymiany doświadczeń, informacji i najlepszych praktyk dotyczących wdrażania uregulowań prawnych w obszarze handlu.
Prezentację p. Joanny Sękali w języku angielskim można obejrzeć tutaj.

 

Oprac. Joanna Sękala (Biuro Metrologii Prawnej)

 

do góry