Nawigacja

Aktualności

11.01.2019Podsumowanie kontroli wag nieautomatycznych, przeprowadzonych przez organy administracji miar w 2018 r.

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

30 kontroli przeprowadziły Okręgowe Urzędy Miar na terenie całego kraju w miejscach użytkowania wag nieautomatycznych w 2018 r. Kontrole dotyczyły producentów i importerów, którzy wprowadzili do obrotu wagi nieautomatyczne o dużych obciążeniach maksymalnych (powyżej 30 ton).

Kontrole odbyły się w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Główny Urząd Miar i Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) – austriacki odpowiednik GUM. Zostały one poprzedzone oceną ryzyka w celu oszacowania jego poziomu i priorytetowych obszarów planowanych kontroli. Zakres kontroli obejmował spełnianie przez ww. wagi przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (w tym dyrektywy NAWI) oraz ustawy Prawo o miarach.

Kontrole przeprowadzono w następujących miejscach użytkowania wag nieautomatycznych:

 • skład opału – 6 kontroli;
 • punkt skupu zboża – 5 kontroli;
 • punkt skupu złomu – 4 kontrole;
 • kopalnia surowców skalnych – 1 kontrola;
 • skład materiałów budowlanych – 3 kontrole;
 • wytwórnia mas bitumicznych – 2 kontrole;
 • terminal przeładunkowy zboża – 2 kontrole;
 • przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – 2 kontrole;
 • producent dań mrożonych – 1 kontrola;
 • producent majonezu, musztardy – 1 kontrola;
 • miejsce przekształcenia zmieszanych odpadów komunalnych w energię cieplną – 1 kontrola;
 • producent podłoża do uprawy pieczarek oraz grzybów egzotycznych – 1 kontrola;
 • producent nawozów – 1 kontrola.

W wyniku przedmiotowych kontroli zakwestionowano 9 szt. wag nieautomatycznych, co stanowi 30% ogólnej liczby 30 szt. skontrolowanych ww. przyrządów pomiarowych.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez poszczególne OUM przedstawia poniższy wykres:

Wykres - liczba wykonanych kontroli

 

Najczęściej występującą nieprawidłowością było przekroczenie przez kontrolowane wagi nieautomatyczne błędów granicznych dopuszczalnych, określonych w odpowiednich przepisach. Powyższe nieprawidłowości stanowiły 88,9% wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przedmiotowych kontroli.

Podsumowanie

Celem opisanych kontroli jest wprowadzenie działań prewencyjnych i zapobiegawczych w zakresie przestrzegania prawa w obszarze użytkowania oraz wprowadzania do obrotu wag pomostowych. Kontrole te są istotnym elementem dla funkcjonowania gospodarki kraju. Wpływają m.in. na bezpieczeństwo w transporcie drogowym przez zabezpieczenie właściwej ładowności pojazdów, a także na zabezpieczenie prawidłowości obrotu towarów, jak również ochronę praw konsumenta poprzez precyzyjne określenie ilości transportowanego i sprzedawanego towaru.

Mając na względzie stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości, pracownicy terenowej administracji miar będą w 2019 r. kontynuować czynności kontrolne.

do góry