Nawigacja

Aktualności

27.05.2018Rosnące zainteresowanie nadzorem nad przyrządami pomiarowymi i rynkiem towarów paczkowanych ze strony administracji oraz producentów

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

180 uczestników, w tym ponad 110 przedstawicieli 66 przedsiębiorców, którzy działają na rynku towarów paczkowanych, wzięło udział w ciągu dwóch tygodni w maju 2018 r. w czterech seminariach poświęconych problematyce towarów paczkowanych.

Wcześniej eksperci GUM spotkali się z przedstawicielami urzędów administracji publicznej, które zajmują się towarami paczkowanymi (w tym m.in. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz administracji miar), by w ramach seminariów informować ich, jak prawidłowo stosować w swojej działalności przepisy ustawy o towarach paczkowanych.

Towary paczkowane

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z ustawą o towarach paczkowanych, w tym system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Podczas seminarium zostały omówione ogólne zasady stosowania jednostek miar na opakowaniach towarów paczkowanych (wynikające także z zasad określonych w ustawie Prawo o miarach).

Omówiono też zasady umieszczania na opakowaniach towarów paczkowanych stylizowanej litery ℮, która daje wizualną zgodność produktu z wymogami dyrektywy unijnej, dotyczącej towarów paczkowanych. W związku z tym, że częstym błędem popełnianym przez paczkujących jest niewłaściwe odwzorowanie na opakowaniu właśnie tego znaku „e”, prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Biura Służby Miar GUM pokazywał, jak powinien ów znak wyglądać i na które jego elementy należy zwrócić największą uwagę. Podczas seminarium wskazywano na konieczność współpracy podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie towarów paczkowanych z instytucjami publicznymi nadzorującymi i kontrolującymi takie towary, co w szczególności ma na celu rzetelne wykonywanie ustawowych obowiązków. Takie działania mają charakter prewencyjny, najważniejszym celem jest bowiem ochrona konsumentów, a więc nas wszystkich. Zdarza się bowiem, że klient znajduje w środku opakowania mniejszą ilość towaru niż ilość nominalna wskazana na opakowaniu.

Nadzór rynku

Schemat funkcjonowania nadzoru rynku.

Przedstawiciele 20 firm wzięli udział w organizowanym 22 maja przez Główny Urząd Miar seminarium dotyczącym nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. producenci, dystrybutorzy oraz importerzy przyrządów pomiarowych. Kilka dni wcześniej, w podobnym seminarium wzięło udział 60 przedstawicieli urzędów administracji publicznej, które zajmują się nadzorem rynku (administracji miar) oraz przedstawicieli użytkowników przyrządów pomiarowych.

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z prawami i obowiązkami podmiotów gospodarczych (tj. producentów i ich upoważnionych przedstawicieli oraz importerów i dystrybutorów) wynikającymi z powyższej ustawy. Omówiono wymagane w nadzorze rynku dokumenty oraz oznaczenia zamieszczane na przyrządach pomiarowych i wagach nieautomatycznych.

Od 20 kwietnia 2016 r. tj od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.), Prezes Głównego Urzędu Miar i dyrektorzy okręgowych urzędów miar są organami nadzoru rynku w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych, co jest gwarantem rzetelności stosowanych przyrządów pomiarowych wprowadzonych na rynek w wyniku dokonania oceny zgodności.

Oznaczenia na przyrządach pomiarowych

Prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Biura Służby Miar GUM przedstawił przykład wymaganego oznaczenia na przyrządach pomiarowych.

przykładowe oznaczenia na przyrządach pomiarowych. Jest między innymi symbol CE.

Takie oznaczenie musi mieć każdy przyrząd pomiarowy, służący do dokonywania pomiarów: w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu. Podobnie oznaczone mają być wagi nieautomatyczne przeznaczone do:

  • określania masy w obrocie handlowym,
  • określania masy dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności,
  • określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii przez biegłych i ekspertów w postępowaniach sądowych,
  • określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
  • określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
  • określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów.

 

do góry