W jakim przypadku zezwolenie na prowadzenie warsztatu może zostać cofnięte?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Miar niezwłocznie wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie warsztatu, jeżeli:
  1. podmiot prowadzący warsztat przestał spełniać wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia;
  2. w stosunku do podmiotu prowadzącego warsztat wydano prawomocne orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie;
  3. podmiot prowadzący warsztat nie usunął nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
  4. podmiot prowadzący warsztat rażąco naruszył warunki prowadzenia warsztatu.
Rażącym naruszeniem warunków prowadzenia warsztatu jest:
  1. instalacja tachografu cyfrowego nieposiadającego ważnego świadectwa homologacji typu;
  2. dopuszczenie do użytkowania wadliwie działającego lub niesprawnego tachografu cyfrowego;
  3. posługiwanie się kartą warsztatową niezgodnie z zakresem lub poza miejscem świadczenia usług określonych w zezwoleniu, udostępnianie karty innym osobom lub stosowanie jej bez udokumentowania faktu jej użycia.
    Dopuszcza się użycie karty warsztatowej przez technika warsztatu poza miejscem świadczenia usług określonych w zezwoleniu, w przypadku gdy brak jest możliwości przemieszczenia do siedziby warsztatu pojazdu samochodowego podlegającego kontroli na drodze lub na terenie przedsiębiorstwa transportowego;
  4. uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.