W jakim przypadku Prezes Głównego Urzędu Miar odmawia wydania zezwolenia?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Miar, w trybie decyzji administracyjnej, odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:
  1. wnioskodawca nie spełnia wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia;
     
  2. w stosunku do wnioskodawcy wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia - w okresie 4 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;
  3. czynności sprawdzające wykazały niezgodność ze stanem faktycznym i prawnym informacji oraz danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz w dokumentach do niego dołączonych, a wnioskodawca nie usunął niezgodności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia;
  4. w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia zostanie stwierdzone, że wnioskodawca prowadzi inną działalność zawodową, która stanowi potencjalne zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa systemu tachografów cyfrowych, zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85.