Wymagania dotyczące dokumentacji wykonanych czynności związanych z instalacją, naprawą lub sprawdzaniem tachografów cyfrowych

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Dokumentację podmiot prowadzący warsztat:
  1. przechowuje przez okres co najmniej 4 lat od dnia wykonania czynności;
  2. udostępnia, na żądanie, organom administracji miar oraz uprawnionym podmiotom;
  3. przekazuje w całości właściwemu terytorialnie organowi administracji miar w terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji działalności albo wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.
Podmiot prowadzący warsztat dokumentuje wykonane czynności podczas naprawy, instalacji lub sprawdzenia tachografu cyfrowego w księdze rejestrowej prowadzonej w formie pisemnej lub elektronicznej i archiwizuje tę dokumentację w sposób zapewniający integralność, trwałość, poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.
 
W księdze rejestrowej zamieszcza się:
 
  1. datę przyjęcia i wydania tachografu cyfrowego;
  2. imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę zleceniodawcy;
  3. dane identyfikujące pojazd, w którym tachograf cyfrowy jest zainstalowany - w przypadku wykonania instalacji, sprawdzenia po instalacji lub sprawdzenia okresowego;
  4. informacje o zakresie wykonanych czynności;
  5. dane identyfikujące tachograf cyfrowy z uwzględnieniem wersji oprogramowania oraz danych przetwornika ruchu, o ile są one zapisane w pamięci danych tachografu;
  6. informacje o miejscach nałożenia cech i znajdujących się na nich danych identyfikacyjnych, przy przyjęciu i wydaniu tachografu;
  7. podpis pracownika odpowiedzialnego za wykonane czynności, jeżeli księga jest prowadzona w formie pisemnej, lub dane identyfikujące tego pracownika, jeżeli księga jest prowadzona w formie elektronicznej.
Do dokumentacji wykonanych czynności podmiot prowadzący warsztat dołącza wydruki z tachografu cyfrowego, w szczególności wydruki techniczne wykonane przy przyjęciu i wydaniu tachografu.