Obowiązki podmiotu prowadzącego warsztat

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Podmiot prowadzący warsztat jest obowiązany:
  1. posiadać dokumentację umożliwiającą stwierdzenie zgodności sprawdzanych tachografów cyfrowych z homologowanym typem i wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 ze zmianami;
  2. prowadzić dokumentację wykonywanych czynności związanych z instalacją, naprawą i sprawdzaniem tachografów cyfrowych;
  3. zapewnić wykonywanie czynności związanych z instalacją, naprawą lub sprawdzaniem tachografów cyfrowych wyłącznie przez techników warsztatu;
  4. prowadzić działalność z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa tachografów cyfrowych, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 ze zmianami;
  5. przechowywać dane pobrane z tachografu cyfrowego i przekazywać je ich właścicielom;
  6. zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa przechowywania kart warsztatowych;
  7. umożliwiać przeprowadzanie kontroli uprawnionym organom;
  8. używać kart warsztatowych w miejscu świadczenia usług i zgodnie z ich zakresem.