W jakim przypadku zezwolenie może zostać zmienione?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Podmiot prowadzący warsztat:
  1. występuje do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o zmianę zezwolenia, jeśli nastąpiła zmiana w odniesieniu do wymagań warsztatowo-technicznych niezbędnych do wykonywania instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych (np. zmiana miejsca prowadzenia warsztatu);
    Wniosek zawierający informacje o zmianach składa się w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian;
     
  2. może wystąpić do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przedmiocie:
    a) rozszerzenia zakresu usług określonych w zezwoleniu,
    b) zmiany liczby miejsc świadczeń usług;
We wniosku o zmianę zezwolenia określa się wyłącznie informacje i dane ulegające zmianie oraz dołącza się dokumenty potwierdzające te zmiany.
Jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie spełnienia wymagań dotyczących uzyskania przez wnioskodawcę zezwolenia to podmiot prowadzący warsztat jest obowiązany poinformować o tym Prezesa GUM, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.