Wymagania dotyczące uprawnień do sprawdzania techografów cyfrowych

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Sprawdzać tachografy cyfrowe może tylko technik warsztatu posiadający uprawnienie w tym zakresie.
 
Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia, jest zaświadczenie wydawane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na okres 4 lat, na wniosek zainteresowanego. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli zainteresowany:
  1. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych;
     
  2. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
  2. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. datę i miejsce sporządzenia wniosku;
  5. podpis wnioskodawcy.
Do wniosku dołącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego w przedmiocie niekaralności uzyskaną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych przeprowadza, po uiszczeniu opłaty, komisja powołana przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.