Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
 1. informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (z podaniem numeru) albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności; ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. w odniesieniu do każdego zatrudnionego technika warsztatu, który wykonywać będzie czynności objęte zezwoleniem:
  a) dane i informacje zawierające:
  - imię i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,
  b) kopie następujących dokumentów:
  - uprawnienia,
  - umowy o pracę, z wyłączeniem danych o wysokości wynagrodzenia;
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, które mają być wykorzystywane do wykonywania czynności objętych zezwoleniem, oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie posiadania warunków warsztatowo-technicznych niezbędnych do wykonywania instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;