Jakie dane powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest nadany;
  3. określenie zakresu świadczenia usług;
  4. wskazanie miejsca świadczenia usług.
Wzór wniosku (PDF) >
Postępowanie w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy lub innej jednostki.
Wniosek powinien być adresowany do Prezesa Głównego Urzędu Miar.