Jakie wymagania należy spełniać aby uzyskać zezwolenie?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Zezwolenie może uzyskać wnioskodawca, który:
 1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych;
 2. posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu; gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy członków zarządu tej spółki;
 4. posiada dokumentację:
  a) określającą:
  - sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania zabezpieczeń, oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
  - zachowanie bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych;
  b) w zakresie:
  - wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem przepisów załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 ze zmianami,
  - metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych,
  - szacowania niepewności pomiarów,
  - spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu;
  c) w zakresie przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,
  d) w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom;
 5. nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.