Nawigacja

Dotychczasowe uprawnienia (wydane przed 1 stycznia 2019 r.)

Dotychczasowe uprawnienia (wydane przed 1 stycznia 2019 r.)

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

WAŻNOŚĆ UPRAWNIEŃ TECHNIKA WARSZTATU (art. 69)

Uprawnienia technika warsztatu nabyte na podstawie ustawy ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650), zachowują ważność pod warunkiem, że osoba posiadająca te uprawnienia:

- nie była skazana prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a, tj. za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo, o którym mowa w art. 50 ustawy o tachografach,  

- oraz nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. b. tj. nie prowadzi działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych pojazdem, do którego ma zastosowanie obowiązek instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) oraz nie jest w zależności od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy i nie ma uprawnienia do reprezentowania tego podmiotu oraz nie wykonuje czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu.

W świetle art. 69 ust. 2 ustawy o tachografach przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy technik warsztatu posiadający dotychczasowe uprawnienia, wydane na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych, może wykonywać czynności, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o tachografach (instalacje, sprawdzenia, przeglądy i naprawy), w zakresie tachografów cyfrowych.

Dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania czynności jest zaświadczenie wydane przez Prezesa GUM na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych, ważne w dniu wejścia w życie ustawy o tachografach (tj. 1 stycznia 2019 r.).

W okresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o tachografach, czyli w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy, technik warsztatu posiadający uprawnienia, może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych.

W postępowaniach o wydanie certyfikatu technika warsztatu wszczętych na podstawie takiego wniosku, nie stosuje się art. 28 ust. 5 pkt 2 i 3 (wymóg ukończenia podstawowego szkolenia, potwierdzonego zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, zgodnie z zakresem czynności, do których wnioskodawca ma być uprawniony i zdania egzamin z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 29 ust. 1 o tachografach).

Za wydanie certyfikatu technika warsztatu wydanego w tym trybie nie pobiera się opłaty.

do góry