Nawigacja

Certyfikaty (od dnia 1 stycznia 2019 r.)

Certyfikaty (od dnia 1 stycznia 2019 r.)

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

CERTYFIKAT TECHNIKA WARSZTATU W ZAKRESIE TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH LUB CYFROWYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o tachografach Instalacje, sprawdzenia, przeglądy i naprawy tachografów analogowych lub cyfrowych wykonuje osoba fizyczna posiadająca certyfikat technika warsztatu w zakresie czynności, do których jest uprawniona, zwana dalej „technikiem warsztatu”.

WNIOSEK

Certyfikat technika warsztatu w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych jest wydawany na czas nieokreślony na wniosek, który zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;

2) numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;

3) zakres czynności, do których wnioskodawca ma być uprawniony;

4) datę sporządzenia wniosku;

5) podpis wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku:

1) oświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy, tj. o:

a) braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo, o którym mowa w art. 50,

b) nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych pojazdem, do którego ma zastosowanie obowiązek instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), oraz braku zależności od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy i braku uprawnienia do reprezentowania tego podmiotu oraz niewykonywaniu czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu,

2) zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych, zwanego dalej „podstawowym szkoleniem”, zgodnie z zakresem czynności, do których wnioskodawca ma być uprawniony, wydane przez podmiot szkolący, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o tachografach;

3) zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych, wydane przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o tachografach.

Oświadczenia wskazane w pkt 1 i 2, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WYDANIE CERTYFIKATU (art. 28 ust. 5)

Prezes GUM wydaje, w drodze decyzji, certyfikat technika warsztatu, jeżeli wnioskodawca:

1) złożył wniosek zgodnie z wymaganiami;

2) ukończył podstawowe szkolenie, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, zgodnie z zakresem czynności, do których wnioskodawca ma być uprawniony;

3) zdał egzamin z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o tachografach;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a o tachografach;

5) nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o tachografach.

Certyfikat technika warsztatu jest wydawany na druku zabezpieczonym przed podrobieniem lub przerobieniem.

Prezes GUM odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu technika warsztatu, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 (wskazane w części „WYDANIE CERTYFIKATU”).

EGZAMIN Z ZAKRESU SPRAWDZANIA I PRZEGLĄDÓW TACHOGRAFÓW (art. 29)

Egzamin z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa GUM. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów rozporządzenia (UE) nr 165/2014, aktów wykonawczych do tego rozporządzenia, niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz praktycznych umiejętności, w zakresie sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła podstawowe szkolenie.

Osobie, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych, jest wydawane przez komisję egzaminacyjną zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Zaświadczenie zawiera następujące dane osoby, która zdała egzamin:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

OBOWIĄZKI TECHNIKÓW

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ (art. 31)

Technik warsztatu składa i przekazuje do Prezesa GUM oświadczenia, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 i 2, tj. o:

a) braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo, o którym mowa w art. 50,

b) nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych pojazdem, do którego ma zastosowanie obowiązek instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), oraz braku zależności od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy i braku uprawnienia do reprezentowania tego podmiotu oraz niewykonywaniu czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu,

1) co najmniej raz na 2 lata;

2) na wezwanie Prezesa GUM, w przypadku wątpliwości co do zgodności oświadczeń ze stanem faktycznym.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU OKRESOWEGO SZKOLENIA (art. 32)

Technik warsztatu uczestniczy w okresowych szkoleniach z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, zwanych dalej „okresowymi szkoleniami”, w zakresie posiadanego certyfikatu technika warsztatu, co najmniej raz na 4 lata.

Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia technik warsztatu przedstawia Prezesowi GUM.

W przypadku gdy technik warsztatu nie przedstawił zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia w okresie 4 lat od dnia ukończenia podstawowego szkolenia lub ostatniego okresowego szkolenia, w którym uczestniczył, Prezes GUM zawiesza, w drodze decyzji, certyfikat technika warsztatu.

W przypadku zawieszenia certyfikatu technika warsztatu certyfikat technika warsztatu przywraca się, w drodze decyzji, po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia.

O zawieszeniu lub przywróceniu certyfikatu technika warsztatu Prezes GUM niezwłocznie zawiadamia podmiot wydający karty.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW TECHNIKA WARSZTATU (ART. 33)

Zgodnie z art. 33 ustawy o tachografach, technik warsztatu jest obowiązany:

1) posługiwać się kartą warsztatową zgodnie z zakresem zezwolenia i w miejscu prowadzenia działalności określonym w tym zezwoleniu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ww. ustawy;

2) wykonywać czynności na rzecz podmiotu wykonującego przewóz drogowy pojazdem, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, z zachowaniem bezstronności i niezależności od tego podmiotu;

3) dokumentować użycie karty warsztatowej oraz pobierać dane dotyczące jej użycia.

Technik warsztatu nie może:

1)  dopuszczać do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf;

2) dokonywać instalacji tachografu nieposiadającego świadectwa homologacji typu;

3) udostępniać kodu PIN do karty warsztatowej innej osobie.

PRZESŁANKI COFNIĘCIA CERTYFIKATU TECHNIKA WARSZTATU (art. 34)

W artykule 34 ust. 1. ustawy o tachografach wskazano, że Prezes GUM może cofnąć, w drodze decyzji, certyfikat technika warsztatu w przypadku stwierdzenia, że technik warsztatu:

1) posłużył się kartą warsztatową niezgodnie z zakresem zezwolenia lub poza miejscem prowadzenia działalności określonym w tym zezwoleniu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ww. ustawy;

2) dokonał instalacji tachografu nieposiadającego świadectwa homologacji typu;

3) udostępnił kod PIN do karty warsztatowej innej osobie;

4) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 4 lub 5 ww. ustawy;

5) wykonywał czynności na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, bez zachowania bezstronności i niezależności od tego podmiotu;

6) bez zachowania należytej staranności:

a) dopuścił do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf,

b) posługuje się kartą warsztatową bez udokumentowania faktu jej użycia lub bez pobierania danych dotyczących jej użycia;

7) nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. ustawy;

8) złożył oświadczenia, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku cofnięcia certyfikatu technika warsztatu Prezes GUM niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot wydający karty.

W przypadku cofnięcia certyfikatu technika warsztatu wniosek o wydanie nowego certyfikatu technika warsztatu może być złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu certyfikatu stała się ostateczna.

do góry