Nawigacja

EMPIR

EMPIR

Autor : Patrycja Ruśkowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

10.01.2019

Wezwanie programu EMPIR - Etap I otwarty

9 stycznia 2019 r. EURAMET zainaugurował I etap wezwań EMPIR 2019 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

  • Metrologia dla środowiska (ENV),
  • Metrologia dla energii (ENG),
  • Zagadnienia normalizacyjne (PREN),
  • Potencjał badawczy (RPot),
  • Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET),
  • Wsparcie dla wdrożeń (SIP) – termin otwarcia, jak podano niżej.

Etap I: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte w dniu 16 lipca 2019 r. i zamknięte w dniu 16 września 2019 o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań, problemów lub możliwości dla potencjalnych tematów badawczych (PRT, z ang. Potential Research Topics).

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania EMPIR, będą podlegać dalszej ewaluacji w etapie II.

Etap II wezwania dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności, zostanie otwarty w dniu 13 czerwca 2019 r. i zamknięty w dniu 30 października 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dot. wezwań EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET: msu.euramet.org.

Kontakt z Programme managerem w EURAMET: msu@npl.co.uk

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar: emrp.info@gum.gov.pl

 

21.03.2018

W celu zapewnienia efektywnego wyboru i wysokiego poziomu proponowanych do finasowania projektów i grantów Europejskiego programu na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR), EURAMET zaprasza ekspertów (tzw. referees) ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i spoza niej do zgłaszania się i rejestracji do bazy własnej niezależnych ekspertów EURAMET.

Do zadań ekspertów należeć będzie ocenianie projektów proponowanych do finansowania podczas konferencji przeglądowej lub posiedzenia grupy konsensusowej. Eksperci mogą również zostać zobowiązani do przeprowadzania niektórych ocen w sposób zdalny.

Ekspertom EURAMET zapewnia się honorarium oraz zwrot poniesionych kosztów na podobnym poziomie, jaki uzyskują oceniający projekty w ramach 8. programu ramowego Horyzont 2020. Eksperci EURAMET powinni być niezależni od członków EURAMET.

Ze względu na fakt, iż tematyka projektów realizowanych w ramach EMPIR dotyczy nie tylko samych badań, ale również budowy potencjału metrologicznego, czy zagadnień normalizacji, dla EURAMET kluczowym jest zapewnienie jak najszerszej grupy ekspertów o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w licznych obszarach metrologii oraz dziedzinach pokrewnych.

Polegając na doświadczeniu i wiedzy ekspertów, EURAMET zaprasza zainteresowane osoby do współpracy na niwie ewaluacji potencjalnych projektów, mających na celu zaspokajanie potrzeb europejskiej metrologii.

Rejestracja ekspertów odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie MSU-EURAMET.

Szczegółowe informacje nt. zasad rejestracji i wyboru ekspertów do bazy EURAMET zostały zawarte w Guide 8: Registering as a Referee for EMPIR, dostępnym na stronie internetowej MSU-EURAMET.

Zachęcamy Państwa do przekazywania tych informacji innym potencjalnym ekspertom w szerszych kręgach naukowych i przemysłowych.W dniu 10 stycznia 2018 roku EURAMET zainaugurował I etap wezwania EMPIR 2018 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych: Zdrowie, Wsparcie dla sieci, Zagadnienia normatywne, Potencjał badawczy, Układ SI – szerszy zakres.

Wezwanie EMPIR to proces składający się z dwóch etapów, zarówno dla projektów badawczych, jak i projektów realizowanych w ramach sieci metrologicznych.

I Etap: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych wspólnych tematów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 23:59 CET.

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

II Etap: Zaproszenie dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności zostanie otwarte w dniu 14 czerwca 2018 r. i zamknięte w dniu 1 października 2018 r. o godz. 23:59 CET.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte
w dniu 24 lipca 2018 r. i zamknięte w dniu 24 września 2018 o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET.

Osoba do kontaktu w EURAMET to: p. Dagmar Auerbach, Programme Manager, adres do korespondencji: msu@npl.co.uk.

Osoba do kontaktu w Głównym Urzędzie Miar to: p. Patrycja Ruśkowska, główny specjalista w Biurze Strategii GUM, adres do korespondencji to: emrp.info@gum.gov.pl

 

 

Kontakt w GUM w sprawie programu EMPIR: tel. 22 581 92 93, e-mail: emrp.info@gum.gov.pl

 

 

Europejski program na rzecz innowacji i badań w metrologii (EMPIR) 2014-2023 - broszura

 

 

EMPIR1

 

do góry