Nawigacja

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Autor : Anna Krysiak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo

Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 2; tel. (22) 581 93 99; e-mail: gum@gum.gov.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tel. (22) 581 94 30; e-mail: iod@gum.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Głównego Urzędu Miar, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie w szczególności:

 1. udzielona zgoda,
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub podmiotom i organom uprawnionym przepisami prawa.

5. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 albo do momentu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, bądź do czasu określonego w przepisach prawa nakazujących przechowanie danych przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących wykonania umowy, wynikający z przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. przenoszenia swoich danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. prawo do sprzeciwu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

 1. w niektórych przypadkach obowiązek podania danych osobowych może wynikać z przepisów prawa,
 2. odmowa może uniemożliwić realizację przedsięwzięcia (umowy, zlecenia, zadania, sprawy).

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

do góry